Ubezpieczenia na życie


ubezpieczenie zdrowia i życiaUbezpieczenie na życie to rodzaj produktu, który należy do pierwszej grupy ubezpieczeń, według klasyfikacji prawnej, obejmującej ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia osobowe. W tym konkretnym przypadku ubezpieczeniu podległa człowiek – jego życie i zdrowie. Ubezpieczenie to ma więc na celu zabezpieczenie finansowe albo dla samego ubezpieczonego, albo też dla jego bliskich, przed skutkami niekorzystnych zdarzeń losowych, objętych ochroną ubezpieczeniową. Przedmiotem ubezpieczenia jest więc w tym przypadku życie jako proces; a więc można mieć do czynienia z dwoma przypadkami, albo zdarzenie losowe stanowi zakończenie ubezpieczenia, albo też zakończenie ubezpieczenia przed końcem trwania życia. Z tego typu ubezpieczenia na życie podzielić można na dwa podstawowe rodzaje: ubezpieczenia na życie, w którym obowiązek wypłaty odszkodowania powstaje wyłącznie w chwili śmierci ubezpieczonego, a wypłata ta dokonywana jest na rzecz uposażonych ubezpieczonego; a także ubezpieczenie na dożycie, kiedy to wypłata świadczenia wystąpi wraz z dożyciem bez ubezpieczonego określonego wieku, wskazanego w umowie ubezpieczenia i wypłata ta dokonywana jest na jego rzecz.

Ubezpieczenia na życie

Firmy ubezpieczeniowe proponują ponadto swoim klientom także ofertę łączącą oba powyższe rozwiązania, stanowiące alternatywę uprawniającą do otrzymania odszkodowania, bądź świadczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia sprowadza się najczęściej do wypełnienia wniosku przez ubezpieczonego, z wypełnieniem dodatkowego kwestionariusza o stanie zdrowia ubezpieczonego, w tym także zagrożeń zdrowia i życia ubezpieczonego, związanych z obciążeniami genetycznymi, czy też wykonywanym zawodem. Oferta ubezpieczeń na życie jest bardzo bogata i proponuje ją większość zakładów ubezpieczeniowych, działających w kraju, w tym firmy: Gothaer, WARTA, PZU, InterRisk, EGRO HESTIA, a także HDI Asekuracja. Ważnym jest jednak, iż firmy proponujące ubezpieczenia na życie, muszą działać w I dziale ubezpieczeń, posiadając w swej nazwie dopisek „na życie”. Firma HDI Gerling proponuje dwa warianty ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym jako produkt inwestycyjno – ochronny.

Przedmiotem działalności firmy PZU Życie jest z kolei świadczenie usług w zakresie: ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń na życie z funduszem inwestycyjnym. TUnŻ WARTA S.A. proponuje klientom zarówno indywidualne, jak i grupowe ubezpieczenia na życie. Są w tej grupie zarówno produkty typowo ochronne, jak również produkty łączące ochronę z gromadzeniem i pomnażaniem kapitału. Kolejną firmą proponującą ubezpieczenia na życie jest Ergo Hestia. W tym przypadku ubezpieczyciel proponuje bogatą ofertę różnych wariantów ubezpieczeniowych, mogących obejmować wyłącznie ochronę, jak również może być uzupełniona o elementy dodatkowe, takie jak: wypadki, koszty leczenia, poważne zachowania, a także ochronę w razie wystąpienia szkody na osobie, bądź mieniu.