Ubezpieczenia NNW


Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnych, wchodzących w skład grupy ubezpieczeń osobowych. Od powyższej reguły istnieją jednak wyjątki, zgodnie z którymi niektóre grupy podmiotów muszą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu NWW, jak np. zawodnicy sportowi, pośrednicy turystyczni, wolontariusze, czy też skazani. Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ma za zadanie chronić ubezpieczonego właśnie przed nieszczęśliwymi skutkami wypadków, wskazanymi w umowie ubezpieczeniowej. Odszkodowanie uzyskane z tego ubezpieczenia ma za zadanie wsparcie finansowe osoby poszkodowanej, bądź osób jej bliskich, w przypadku śmierci, bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są bowiem następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała bądź rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu, bądź śmierć ubezpieczonego.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

W definicji tej nieszczęśliwy wypadek określa się jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w zastępstwie którego ubezpieczony mimo woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, bądź zmarł. Ubezpieczenie NNW obejmuje zarówno wypadki pojawiające się w życiu codziennym, jak również w pracy, w szkole, czy też na podwórku. Podstawowe ryzyko ubezpieczeniowe obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć to podstawowa wersja tego ubezpieczenia. Za dodatkową opłatą składki ubezpieczeniowej, umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o dodatkowe obszary, jak np. zawał serca, czy też udar mózgu. W ramach ubezpieczenia NNW niektóre zakłady ubezpieczeniowe oferują szereg dodatkowych świadczeń pomocniczych, jak np. zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, zwrot kosztów nabycia urządzeń ortopedycznych, czy też świadczenia typu assistance. Ubezpieczenie NNW może być nabywane indywidualnie, grupowo, bądź w pakietach. Wśród firm oferujących na rynku ubezpieczenie NNW wymienić można: HDI Asekuracja, ERGO HESTIA, InterRisk, PZU, WARTA, czy też Gothaer.

Większość z tych firm posiada jeden pakiet standardowy dla swoich klientów, określając w nim w szczególności warunki przystąpienia do ubezpieczenia, przedmiot ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także sposób ustalania sumy ubezpieczeniowej. Bardziej zróżnicowaną ofertę w tym zakresie przedstawia firma Gothaer, proponująca różne warianty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, z możliwością dodatkowych opcji, jeszcze bardziej dopasowujących ofertę do potrzeb klienta. W ofercie tego ubezpieczyciela znajduje się więc wariant podstawowy i rozszerzony dla osób przebywających na terenie Polski; a także dla osób przebywających za granicą; jak również jeden wariant „Pełny” skierowany dla osób potrzebujących maksymalnej ochrony i planujących przebywać dłuższy czas poza granicami Polski.