Ubezpieczenia rolnicze


Ubezpieczenie rolnicze jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a więc jego niezawarcie skutkować może nałożeniem wysokiej kary pieniężnej. W skład ubezpieczenia obowiązkowego rolników wchodzą: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika, a także ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Celem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę w związku z prowadzenie przez rolnika gospodarstwa. Posiadanie ubezpieczenia OC jest bardzo korzystne dla rolnika z dwóch powodów: po pierwsze zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie także rolnikowi w sytuacji, gdy będzie miał on szkodę, a z drugiej strony w przypadku wystąpienia szkody na rzecz osoby trzeciej, konieczność uregulowania odszkodowania spoczywałaby na rolniku. Ubezpieczeniem OC rolników objęty jest zarówno rolnik, a także każda osoba trzecia, która pracując w danym gospodarstwie rolnym wyrządzi komuś szkodę, w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Ochrona ubezpieczeniowa w tym ubezpieczeniu rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy ubezpieczeniowej i opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia dla rolników

Istnieją jednak pewne dodatkowe warunki, które muszą zaistnieć, aby odpowiedzialność zakładu ubezpieczeniowego powstała. Przede wszystkim szkoda wyrządzona w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego musi powodować śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem majątkowym, a jego celem jest zaspokojenie odszkodowania w wyniku szkody na przedmiocie ubezpieczenia, na skutek zajścia zdarzenia wskazanego w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczeniu temu podlegają budynki mieszkalne gospodarstwa, a także budynki gospodarcze. Posiadając to ubezpieczenie rolnikowi gwarantowane jest odszkodowanie w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia losowego, jak np. powodzi, czy pożaru, które spowodują szkody na jego budynkach. Ubezpieczenia rolnicze oferowane są przez wiele zakładów ubezpieczeniowych, w tym przez firmy: HDI Asekuracja, ERGO HESTIA, InterRisk, PZU, WARTA oraz Gothaer.

Firma HDI oprócz dwóch ubezpieczeń obowiązkowych proponuje rolnikom także ubezpieczenie o nazwie „Rolnik”, którego przedmiotem ubezpieczenia może być mienie ruchome w gospodarstwie rolnym. Warunki ubezpieczeń w ramach ubezpieczeń obowiązkowych nie różnią się od innych rynkowych ofert, z uwagi, iż warunki te ustalają przepisy ogólne. Firma InterRisk proponuje rolnikom jedynie ubezpieczenie budynków. Firma WARTA proponuje ubezpieczenia obowiązkowe rolników, a także dodatkowy produkt, jaki jest obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych, którego składka częściowo pokrywana jest z budżetu państwa, a które skierowane jest do rolników prowadzących uprawę określonych roślin.